Všeobecné pravidlá a podmienky

I.
Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom webovej stránky je spoločnosť EDU-LAND s.r.o. , Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava,  IČO: 45 722 081, DIČ: 2023114874, IČ DPH:SK 2023114874. Zapísaná v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 67774 / B (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Užívateľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba zverejňujúca recepty, články, komentáre,  fotografie alebo videá na webovej stránke www.najrecepty.eu (ďalej len „užívateľ“).

Všeobecné pravidlá a podmienky užívania webovej stránky www.najrecepty.eu (ďalej len „všeobecné podmienky“) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľa pri prevádzke a využívaní služieb na webovej stránke www.najrecepty.eu (ďalej len „internetová stránka“).

II.
Podmienky užívania internetovej stránky a uverejnenie receptov

Uverejňovanie (zverejňovanie) receptov, fotografií, videí a komentárov na internetovej stránke  www.najrecepty.eu je možné len po predchádzajúcej registrácii užívateľom. Užívateľ si registráciou vytvorí vlastné konto na internetovej stránke. Užívateľ registráciou potvrdzuje, že sa s týmito všeobecnými podmienkami zoznámil a súhlasí s nimi.

Užívateľ je po predchádzajúcej registrácii oprávnený bezplatne využívať všetky služby internetovej stránky. Užívateľ ďalej prehlasuje, že si je plne vedomí a súhlasí s tým, že pridaním receptu, fotografií, videí a komentárov na internetovej stránke budú tieto informácie uvedené na internetovej stránke a budú prístupné všetkým užívateľom a návštevníkom internetu bezplatne.

III.
Pridávanie obsahu

Obsah, ktorý užívateľ pridal na internetovú stránku považuje prevádzkovateľ za duševné vlastníctvo užívateľa. Užívateľ prehlasuje a potvrdzuje, že on sám je autorom pridaného receptu, fotografií, videí a komentárov a že ich zverejnením na internetovej stránke nebudú porušené autorské práva tretích osôb v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „Autorský zákon). Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah receptov, fotografií, videí a komentárov pridaných užívateľom.

Užívateľ nesie zodpovednosť za celý obsah, ktorý zverejní prostredníctvom internetovej stránky.

IV.
Odstránenie obsahu a konta užívateľa

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odstrániť z internetovej stránky akýkoľvek zverejnený obsah užívateľa, v prípade ak nebude v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, spoločenskou etikou a dobrými mravmi. Odstránený môže byť aj taký obsah, ktorý bude obsahovať prvky otvorenej alebo skrytej reklamy.

Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi odstrániť z internetovej stránky akýkoľvek obsah umiestnený na internetovej stránke užívateľom.

V prípade, ak užívateľ opakovane porušuje ustanovenia tohto článku, prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť jeho užívateľské konto a zamedziť mu v ďalšom prístupe na internetovú stránku.

V.
Udelenie licencie

Užívateľ udeľuje prevádzkovateľovi bezplatne po dobu zverejnenia receptu, fotografií a videí nevýhradný súhlas (licenciu) na neobmedzené použitie obsahu užívateľa na:

1) zverejnenie receptu, fotografií a videí,

2) verejné rozširovanie,

3) zverejnenie obsahu na sociálnych sieťach prevádzkovateľa

4) zaradenie obsahu do súborného diela,

VI.
Je zakázané

Užívateľ nesmie prostredníctvom svojho užívateľského konta na internetovej stránke umiestňovať texty a vyobrazenia:

1) ktoré nie sú receptom, fotografiou jedla a video, ktoré neobsahuje jedlo;

2) ktoré zverejnením by boli v rozpore s týmito všeobecnými podmienkami, platnými právnymi predpismi a dobrými mravmi, tj. hlavne text alebo obrazová snímka, ktorú je možné považovať za urážlivú, vulgárnu, hanobiacu rasu, národ či náboženské vyznanie, poškodzujúca dobré meno, erotického či pornografického charakteru;

3) ku ktorým nemá užívateľ náležité autorské práva na základe vytvorenia autorského diela či na základe licencie;

4) slúži na propagácii podnikateľskej či obdobnej činnosti užívateľa či tretej osoby.

Užívateľovi je zakázané:

a) užívať internetovú stránku v rozpore s týmito zásadami;

b) zverejňovať fotografie a videá, na ktorých sú rozpoznateľné tváre osôb;

c) komerčne užívať ktorúkoľvek časť internetovej stránky;

d) zneužívať, blokovať, modifikovať či inak meniť akúkoľvek súčasť internetovej stránky, alebo sa len pokúsiť narušiť stabilitu, chod alebo dáta internetovej stránky;

e) používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku internetovej stránky.

VII.
Konto užívateľa

Podmienkou na zriadenie užívateľského konta je bezplatná registrácia na internetovej stránke. Pri registrácii je nutné zadať meno, priezvisko, e-mail, užívateľské meno (prezývku) a heslo. Zadaný e-mail nebude zverejnený.

V konte užívateľa je možné zadať dodatočné informácie a to:

1) telefón
2) dodatok k menu (titul, povolanie, a iné)
3) webovú stránku
4) sociálne siete užívateľa
5) životopis alebo svoj popis
6) názov spoločnosti
7) adresu
8) logo alebo avatara užívateľa

Tieto informácie sú dobrovoľné a tým, že ich užívateľ vyplní, znamená, že súhlasí s ich uverejnením. Tieto informácie môže kedykoľvek užívateľ editovať vo svojom užívateľskom konte.

Užívateľ súhlasí s tým, aby ním umiestnený recept, fotografie a videá jedál boli na internetovej stránke zverejnené spolu s uvedením mena a priezviska alebo prezývkou – užívateľského mena užívateľa (užívateľ si môže vo svojom wordpressovom profile nastaviť čo sa bude zobrazovať). A ďalej užívateľ súhlasí s uverejnením profilu autora receptu (užívateľa) na konci každého pridaného receptu na internetovej stránke. Profil autora obsahuje:

1) užívateľské meno alebo meno a priezvisko (povinný údaj)
2) dodatok k menu (nepovinný údaj)
3) životopis alebo opis užívateľa (nepovinný údaj)
4) logo alebo avatar užívateľa (nepovinný údaj)
5) linky na sociálne siete užívateľa (nepovinný údaj)

Užívateľ nie je oprávnený oznámiť údaje potrebné na prístup do užívateľského konta tretej osobe. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, že užívateľský účet bude zneužitý treťou osobou.

VIII.
Pridávanie receptu

Zaregistrovaný užívateľ môže pridať na internetovej stránke ľubovoľný počet receptov. Po stlačení tlačítka „Pridať recept“ sa zobrazí formulár na pridanie receptu. Žiadne pole nie je povinné, užívateľ môže vyplniť len polia, ktoré sa týkajú daného receptu.

Užívateľ môže vybrať len jednu kategóriu, do ktorej zaradí príslušný recept. Nie je povolené pridať recept do viacerých kategórií. Ak prevádzkovateľ zistí, že recept je priradený do viac ako jednej kategórie, je oprávnený, podľa vlastného uváženia, recept zaradiť do jednej kategórie.

Užívateľ môže pridať k receptu tagy (značky), ktoré súvisia s daným receptom. Počet tagov je ľubovoľný.

IX.
Ochrana osobných údajov

Podrobné informácie o tom, ako spracovávame a chránime osobné údaje nájdete na stránke: Zásady ochrany osobných údajov – NajRecepty.eu

X.
Náhrada škody

Ak poruší užívateľ alebo návštevník pri užívaní internetovej stránky práva tretích osôb, nenesie za to prevádzkovateľ zodpovednosť. Ak bude na prevádzkovateľa vymáhaná náhrada škody alebo iné ujmy, prípadne iné obdobné plnenia, má prevádzkovateľ právo toto plnenie následne vymáhať na užívateľovi alebo návštevníkovi, ktorý sa porušenia práva dopustil.

XI.
Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ a užívateľ prehlasujú, že text týchto všeobecných podmienok si riadne prečítali a porozumeli mu. Všeobecné podmienky sú dostatočne jasné na užívanie a prevádzku internetovej stránky vyššie uvedeným spôsobom.

Vzťahy vzniknuté medzi užívateľom a prevádzkovateľom sa spravujú týmito všeobecnými podmienkami a právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Znenie týchto všeobecných podmienok môže prevádzkovateľ pozmeniť, upraviť alebo inak zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.

Tieto všeobecné podmienky sú platné a účinné od 24.11.2021.